Notice: Undefined offset: 1 in /customers/6/0/5/rafnmadsen.dk/httpd.www/templates/rafnmadsen_201501/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Brev fra 1854

Marie Margrethe Schultz, født 18.3.1825 bliver den 18.1.1853 gift i Gram Kirke med Peter Michael Winther, født 25.4.1829. Den 23.5.1854 fødes deres søn Johan Peter Winther, Annemaries farmors far.
Peter aftjener værnepligt ved Livgarden og står i 1854 foran sin hjemsendelse. Der er opbevaret et brev fra Marie til Johan, hvor hun også sender ham 120 rigsbankdaler.

 

Foto af originalbrev er på vej.
 

Oversættelse

Nybbelgaard d. 14 August
1854.

Min elskede Mand !
Med lettet Sind og glad Tanke tager jeg i Dag Pennen i Haanden for vist nok med Guds Hjælp for sidste Gang at tilskrive dig i den store Stad Kjøbenhavn.
Med ubeskrivelig Glæde modtog jeg dit  kjære Brev, der dog endelig meldte mig vad jeg saa længte har ventet at høre, jeg ved denne Gang meget ængstelig for Dig min bedste, som du jo nok fand af mit sidste Brev, som blev skreven samme Løverdag Ret, men Gud ske Tak nu er alt jo saavit vel, blodt du nu maa reise veltilfreds og munter til dit Hjem, og være lige saa Lykkelig og glad i Hjertet derved som jeg er, da vil her ret blive ....., jeg ønsker nu saa gjerne at see Dig godt ........, ti siden Du min elskede er bleven Mand og Fader har jeg ikke havt den Glæde, der den Gang ikke heller var saa forunderlig, da det saae noget forkert uud for os, men jeg har dog aldtiid været veltilfreds ved og trøstet mig med at min Kjære Peter dog eegentlig selv har for volt Du blev saa tidlig Bunden, ogsaa har jeg bestandig bedet til  den Mand der styrer alt, at vad der er skeet maa være til vores fælles Bedste som jeg og sikker troer er saaledes, og ved vi nu naaede den glade Dag, der bringer Dig i dine kjeres Favn, som nu snart kan blive til Alvor, begynder vi ret et  nyt Liv, jeg haaber da ved Guds Hjælp at Skjebnen da vil være os gunstig. Mærkelig er det at man kan være saa urolig i Sindet, jeg for min Part er nu siden jeg med Bestemthed veed naar alt gaar efter Ønske seet? at faae Dig Hjem meere utaalmodig og Længselfuld end før.

Her med sendes Dig 120 Rbdl. der vist er nok efter som Du selv har Sum, og skulle Tilfælle være det gaaer mere til for Dig end Du gjør Regning paa, be-...... Dine gode Venner Dig nok til Du kommer Hjem, Du er vist nok ogsaa for sigtig veed Betallingen til Din Stillingsmand, at Du ikke skulle blive narret der ved. Kunne du faae Din Frihed den 13 Septr. var det vel, da vi nødvendigvis her fra Huuset skal til Haderslev Marked for at indkjøbe et og andet, og da ønskede jeg saa gjerne at have Dig min Bedste med, der jo og kan s.... naar Du maae blive løes først i Maaneden, men bliver det ikke før d. 23 da er jo Markedet, og Hjemreisen tager jo dog nogle Dage, Jeg synes jo ikke om De skal afhente Dig nogen Steder elles var der vel nok bleven Tiid dertil, men da du vist heller ikke faaer at vide noget foruud naar du bliver frigivet er det vist og lige saa bedst Du selv sørger derfor. Vi længes hver Dag ret meget efter Dig. og vi saae flere Gaarde i Bladene til salg som vi nok synes om, men vi kan alt i(ntet) udrette før vi har Manden selv, Du vil ..... freds med Handelen, gid vi kunne være .......... med at faae en lille god Gaard, jeg kan ....... tænke mig vor hen i Værden det bliver. Saafremt Du gode nu modtager dette og J(eg) beder du skrive mig til da jeg gjerne ø(nske) at vide naar du kommer tilstæde, Din Br...... har længe ventet Brev fra Dig, maaske at han og haver lit endnu en Gang. Hvorledes lever Hansens og Schjultses sidst Du skrev hørte vi intet fra Dem, Du glæmmer vist ikke at hilse Dem fra os alle her. Da jeg haaber snart see og tale Dig mundtlig, er det nok bedst at vente med at fortælle dig s...... Nyheder til jeg har Dig .... ger særlig træffer jeg at see Dig komme paa Veien sku.... Du være sikker paa jeg gaaer Dig i møde, og vores lille Søn med, vis han ikke til den Tiid føres, endnu mangler der lit i at han kan * men før du kommer gjør han det vist. Nu min hjertes elskede sige jeg (ad)jø for i Dag og ha det vel til vi nu snart sees.
Tusinde Gange være Du hilset Din Marie


*løbe eller laufen: gå

 

Lykken for familien er kort. Allerede den 15.3.1855 dør Marie, kun 30 år gammel og før sønnen er fyldt 1 år.